Aktuálne

Zo života školy ...

slide01.jpg slide02.jpg slide03.jpg

 

 

alf2

taska

 

Blahoželáme k meninám

Dnes : Eliška
Zajtra : Brigita
 

Školský poriadok - základné pokyny pre žiakov

Pozor: Otvorí sa v novom okne. TlačiťE-mail

 1. Do školy prichádzam včas – 15 min. pred začiatkom vyučovania.
 2. Na určenom mieste sa prezujem, časti odevu uložím na určené miesto, ktoré je zabezpečené proti odcudzeniu.
 3. Cez prestávky si pripravím potrebné pomôcky, ktoré potrebujem na vyuč. hodinu, sedím na mieste a čakám vyučujúceho.
 4. Na hodiny Tv a Pv sa prezliekam podľa pokynov vyučujúcich na určenom mieste.
 5. V celej budove školy zachovávam čistotu, udržujem poriadok, nepoškodzujem školský majetok. Na prípadné nedostatky a úmyselné poškodzovanie okamžite upozorním ktoréhokoľvek pracovníka školy. V školskej jedálni sa právam slušne, dodržujem poriadok a pravidlá stravovania.
 6. Počas vyučovania pracujem samostatne, nevyrušujem, nebavím sa so susedom.
 7. Bez povolenia nesmiem opustiť triedu ani budovu školy.
 8. Nenosím vzácne a drahé veci, ktoré ohrozujú bezpečnosť a zdravie, väčšie množstvo peňazí, a veci na hranie.
 9. Počas prestávok sa riadim podľa pokynov tr. uč. alebo dozor konajúcich učiteľov. (Cez malú prestávku v triede, cez veľkú na chodbe alebo na dvore).
 10. Ak sa nezúčastním vyučovania, rodičia sú povinní oznámiť dôvod neprítomnosti, vprípade choroby doručiť lekárske potvrdenie najneskôr do troch dní. Ospravedlnenie od rodiča 1 x za pol roka.
 11. Voči spolužiakom som tolerantný, neberiem im veci bez dovolenia, neubližujem im slovne ani fyzicky, nepoužívam nevhodné a vulgárne slová – takisto voči učiteľom a zamestnancom školy a iným osobám, ktoré sa nachádzajú v škole.
 12. Do školy nenosím predmety, ktoré na vyučovanie nepotrebujem (klenoty, väčšie množstvo peňazí).
 13. Mobilné telefóny a väčšie množstvo peňazí nosím na vlastnú zodpovednosť. Mobilné telefóny počas vyučovania je zakázané používať.
 14. V priestoroch školy je zakázané:

  a,  prechovávanie, užívanie, predávanie a poskytovanie návykových látok alkohol, tabak, organické rozpúšťadlá a nelegálne drogy
  b,  propagovať alebo ináč šíriť toxikomániu
  c, šikanovať, týrať fyzicky alebo psychicky spolužiakov alebo ich vystavovať inému druhu násilia (zastrašovanie, krádeže, manipulácia s vecami, vymáhanie peňazí alebo iných hmotných vecí pod hrozbou násilia, manipulatívne príkazy ap.
  d, propagovať a šíriť násilie, rasizmus a iné druhy intolerancie a xenofóbie. Musím si byť vedomý návykových závislostí, zdravotných problémov, poškodzovania zdravia ako aj kárnych následkov, ktoré ma postihnú.

 15. Týždenníci si plnia povinnosti podľa pokynov triednych učiteľov a vyučujúcich.
 16. Výstredné oblečenie, výstredné účesy, pírsing nie sú povolené.
 17. Po úradne stanovených večerných hodinách sa na ulici bez doprovodu rodiča nemôžem zdržiavať, ani navštevovať rôzne kult. podujatia, reštaurácie a diskotéky.
 18. Škodu, ktorú spôsobím na školskom majetku, som povinný odstrániť, opraviť alebo nahradiť do troch dní.
 19. Tento vnútorný poriadok školy a pravidlá správania sú pre mňa záväzne a beriem na vedomie, že v prípade ich porušovania budem znášať dôsledky podľa klasifikačného poriadku, čo potvrdzujem svojím podpisom.