Aktuálne

Zo života školy ...

slide01.jpg slide02.jpg slide03.jpg

 

 

alf2

taska

 

Blahoželáme k meninám

Dnes : Natália
Zajtra : Eliška
 

Profil a história školy

Pozor: Otvorí sa v novom okne. TlačiťE-mail

slide00Základná škola s materskou školou v Čerhove vychováva a vzdeláva deti zo 4 okolitých obcí vrátane Čerhova. Škola v súčasnej dobe vyučuje v 11 triedach 154 žiakov.

Ďalšími osobami využívajúcim zariadenie školy je 20 pedagogických a 8 prevádzkových zamestnancov. Objekt školy pozostáva z dvoch častí. Zo starej budovy (bývalý kaštieľ z 19. stor.) a novej prístavby, v ktorej sa nachádza väčšina tried.

História školy

Prvým písomným dokladom o existencii školy je osobná kartotéka učiteľa školy v Čerhove Jána Pauloviča z roku 1878. Na školu v Čerhove nastúpil 22. novembra 1878 a pôsobil do 31. augusta 1909. Učiteľ Ján Paulovič pôsobil na škole v Čerhove nepretržite 31. rokov. Vo veľkej miere sa pričinilo odstraňovanie negramotnosti občanov v dedine.

Od roku 1909 do roku 1914 bol učiteľom Jozef Visi. Odišiel na front a bližšie údaje sa nezachovali.

Od roku 1914 do roku 1918 ako učiteľka pôsobila Etela Tomory, ktorá ešte raz za okupácie krátku dobu na škole pôsobila.

Od roku 1917 až do roku 1939 pôsobil na škole ako učiteľ a neskoršie ako riaditeľ školy Július Schilla. Na škole v Čerhove vyučoval 3. až 8. ročník. Prvý a druhý ročník vyučovala učiteľka Magda Ebergényiová. Takto prebiehalo vyučovanie žiakov až do roku 1932. Počet žiakov sa z roka na rok zvyšoval, preto bolo potrebné vytvoriť ďalšiu učebňu, a to pre ročníky 5.- 8. a získať ďalšieho učiteľa. V školskom roku 1932/1933 prišiel na školu mladý učiteľ z moravského Slovácka Vincent Kučera. V roku 1937 nastúpil na vojenskú službu a po 1938. roku do dediny neprišiel.

Vroku 1937 do školy nastúpil ďalší mladý učiteľ, rodom od Rožňavy, Dezider Brucký. Na škole pôsobil krátku dobu, aj počas maďarskej okupácie, ale v roku 1944 ho maďarské orgány povolali na vojnu a vyslali na front odkiaľ sa už nevrátil.

Škola po roku 1945

Od roku 1945 do roku 1948 existuje v Čerhove štátna národná dvojtriedna škola. Riaditeľom školy sa stal Ladislav Hajtáš, počet žiakov 104 a vyučuje sa v jeden učebni na dve zmeny.

Historickou zmenou sa stáva zriadenie Obvodnej meštianskej školy v Čerhove 1. septembra 1948, do ktorej patrili obce Čerhov, Veľká Tŕňa, Malá Tŕňa a Slovenské Nové Mesto. Žiaci týchto obcí dovtedy navštevovali Štátnu meštiansku školu v Michaľanoch.

Povereníctvo školstva, vied a umení výnosom zo dňa 25. januára 1949 zriaďuje Strednú školu v Čerhove. Škola má štyri ročníky. Ostatné triedy pribúdajú postupne každým školským rokom. Škola bola provizórne umiestnená v kaštieli bývalého baróna Sennyeyho. Povereným riaditeľom školy v školskom roku 1948/1949 bol Ján Salaga až do školského roku 1950/1951. V školskom roku 1951/1952 zastupovaním nemocného riaditeľa bola dočasne poverená Viola Salagová, manželka Jána Salagu.

V školských rokoch 1953/1954 a 1954/1955 riaditeľom školy bol Ladislav Hajtáš, bývalý riaditeľ Štátnej národnej školy v Čerhove.

Od školského roku 1955/1956 riaditeľom školy bol menovaný Karol Lazor, ktorý na tejto škole pôsobil ako riaditeľ až do roku 1975. Učiteľský kolektív sa stabilizuje, škola sa mení na základnú deväťročnú školu, má 280 žiakov a 13 učiteľov. Od polroka šk. r. 1962/1963 bol z Trebišova preložený Mikuláš Szathmáry, ktorý na škole pôsobil až do dôchodkového veku.

V školskom roku 1976/1977 riaditeľkou školy sa stáva Júlia Štefanová zo ZDŠ v Michaľanoch. V roku 1980 dochádza k zmene ZDŠ na ZŠ, ktorá ma opäť osem ročníkov. Zavádzajú sa nové osnovy pre ZŠ.

V školskom roku 1986/1987 riaditeľom školy bol menovaný František Nadzon. Na jar roku 1987 sa započalo s výstavbou novej školskej budovy v rámci akcie „ Z ”. Počet žiakov v tomto období sa pohybuje od 175 do 186 a pôsobí 13 učiteľov.

V školskom roku 1991/1992 riaditeľkou školy bola menovaná Mgr. Mária Nadzonová. Školská budova bola ukončená, vybavená novým zariadením a 20. decembra 1991 slávnostne odovzdaná do užívania.

V rokoch 1998 – 2000 sa realizoval postupný prechod ZŠ osemročnej na deväťročnú ZŠ. Od 1.1.2002 sa škola stáva právnym subjektom, od 1.7.2002 sa zriaďovateľom školy stal Obecný úrad v Čerhove.