Aktuálne

Zo života školy ...

slide01.jpg slide02.jpg slide03.jpg

 

 

alf2

taska

 

Blahoželáme k meninám

Dnes : Natália
Zajtra : Eliška
 

Školský klub detí

Pozor: Otvorí sa v novom okne. TlačiťE-mail

Školský klub detí zabezpečuje pre deti, ktoré plnia povinnú školskú dochádzku na ZŠ nenáročnú činnosť podľa školského výchovného programu na ich prípravu na vyučovanie a na uspokojovanie a rozvíjanie ich záujmov v čase mimo vyučovania. Pri uskutočňovaní výchovno-vzdelávacej činnosti dbáme na dodržiavanie pravidelného striedania oddychovej a záujmovej aktivity dieťaťa s aktivitou súvisiacou s prípravou na vyučovanie, nezabúdajúc pritom na spontánne potreby detí.

 

Hlavným poslaním školského klubu je prispievať k utváraniu čoraz lepších predpokladov na všestranný a harmonický rozvoj osobnosti žiaka. Preto je potrebné klásť dôraz na prelínanie všetkých výchovno-vzdelávacích činností. Odpočinkové a rekreačné činnosti slúžia na odreagovanie a odstránenie únavy z vyučovania na nevyhnutnú regeneráciu duševných a fyzických síl. Vo výchovných činnostiach vedieme žiakov k účelnému využívaniu voľného času , umožňujeme žiakom odpočívať a rekreovať sa tak, aby to zodpovedalo zdravotno-hygienickým zásadám a prispievalo k odstráneniu únavy z predchádzajúcej školskej činnosti prostredníctvom pohybových hier. Pestovať u žiakov návyky každodennej činnosti smerujúcej k tomu, aby sa fyzický pohyb stal pre žiakov radosťou.

 

Osobitosťou pedagogickej funkcie ŠKD je aj príprava na vyučovanie. Organizovaním prípravy na vyučovanie budem viesť žiakov k pravidelnému a sústavnému plneniu školských povinností, k opakovaniu , precvičovaniu a upevňovaniu poznatkov nadobudnutých v škole formou didaktických hier.

Záujmové činnosti tvoria hlavný obsah v ŠKD. Majú pre žiakov osobitý význam, pretože ovplyvňujú všetky stránky jeho osobnosti. Prostredníctvom vzťahov k záujmovým a obľúbeným činnostiam vyvolávame u žiakov na jednej strane nenásilnú túžbu po poznaní, na druhej strane túžbu po uplatnení získaných poznatkov v praktických činnostiach. Je dôležité, aby žiaci mali možnosť poznať všetky oblasti ZČ a osvojili si tvorivý a aktívny prístup k akejkoľvek činnosti.

 

V našom školskom klube je stále veselo. Hráme sa, spievame, tancujeme, kreslíme, vytvárame rôzne zaujímavé výrobky pre zábavu i pre úžitok. Máme veľa krásnych hračiek a zaujímavých hier. A keď nás toto všetko omrzí, môžeme sa zabaviť pri počítači a popri tom sa aj veľa naučiť. V našom ŠKD je veľmi pekne, útulne a máme aj dostatok miesta na oddych, zábavu i na prácu.

 

Školský klub detí je zariadenie pre záujmové vzdelávanie žiakov Základnej školy s materskou školou v Čerhove. Úlohou školského klubu je formovať sebavedomie detí, sebaovládanie, rozvíjať vlastnú fantáziu a túžbu objavovať vždy niečo nové, získavať návyky a zručnosti, ktoré formujú postoj žiaka k výberu svojho životného štýlu a povolania .

Školský klub navštevujú žiaci prvého stupňa.

 

Prevádzka - denne od 11,10 – 16,00hod.