Aktuálne

Zo života školy ...

slide01.jpg slide02.jpg slide03.jpg

 

 

alf2

taska

 

Blahoželáme k meninám

Dnes : Natália
Zajtra : Eliška
 

Profil materskej školy

Pozor: Otvorí sa v novom okne. TlačiťE-mail

Od 1.9.2004 spojením ZŠ s MŠ v Čerhove vznikol jeden subjekt.

Materská škola pri ZŠ je jednotriedna s celodennou prevádzkou, kapacitou 21 detí vo veku od 2 do 6 rokov.

MŠ pracuje podľa vlastného školského vzdelávacieho programu ISCED 0 – predprimárne vzdelávanie.

Hlavným cieľom predprimárneho vzdelávania v našej MŠ je dosiahnuť optimálnu perceptuálno – motorickú, kognitívnu a citovo – sociálnu úroveň ako základ pripravenosti na školské vzdelávanie.

Úlohy prispôsobujeme nášmu prostrediu a okoliu. Podporujeme osobnostný rozvoj deti v oblasti soc. – emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvoj schopností a zručností detí. Prihliadame na vekové osobitosti detí, na ich vedomosti a zručnosti. Nakoľko máme deti od 2 – 6 rokov snažíme sa k nim pristupovať zodpovedne a individuálne. Vo vzdelávacích altivitách dbáme o to, aby sa vedeli predstaviť menom, bydliskom, aby si osvojili časové vzťahy, priestorové a geometrické schopnosti.  Oboznamujeme deti so životom, živou ako aj neživou prírodou. Vedieme ich k tomu, aby získané poznatky a zručnosti uplatňovali pri riešení jednotlivých praktických úloh. Hravou formou vedieme deti k manipulácií s predmetmi, k logickému mysleniu formou rôznych pracovných listov, pracovných zošitou aj prácou pri magnetickej tabuli. Pri všetkých aktivitách dbáme na individuálne osobitosti všetkých detí, aby mohli dosahovať optimálne výsledky.

Vedieme detí k rôznym ľudovým tradíciám ako sú Vianoce, Veľká noc, Stavanie mája a rôzne akcie, ktoré sa uskutočňujú v našej obci. S našimi najmenšími nacvičujeme divadelné predstavenia. Oboznamujeme deti s tanečnými krokmi a to nácvikom ľudového tanca na rôzne vystúpenia.

Na veľmi dobrej úrovni je spolupráca so ZŠ, s rodičmi, p.uč. I. ročníka, kde konzultujeme a komunikujeme o kladoch aj nedostatkoch, čo sa týka detí. Dbáme o to, aby deti predškolského veku boli dobre pripravené na vstup do I. ročníka ZŠ.

Spolupráca s rodičmi prispieva k upevňovaniu partnerstva medzi rodinou a školou, k skvalitňovaniu komunikácie, ponúka príležitosť na jednotné pôsobenie rodiny a školy, pomáha škole získať informácie na plánovanie spoločných aktivít, zlepšovanie školskej úspešnosti detí.

Navyše MŠ spolupracuje od 1.9.2016 so Základnou umeleckou školou vo Vojčiciach, výsledkom tejto spolupráce je tanečný krúžok, ktorý sa organizuje raz týždenne v priestoroch telocvične základnej školy.

Naším záujmom je vytvoriť také prostredie, v ktorom sa budú dobre a príjemne cítiť nielen deti , ale aj pedagog. zamestnanci, rodičia a všetci zamestnanci, aby na našom pracovisku bola dobrá atmosféra a dobré medziľudské vzťahy.